ترجمه نامه 72 نهج البلاغه - نامه به عبد اللّه بن عباسدر مورد انسان و مقدّرات الهى


0
حاشیه

اما بعد، تو بر اجلت پیشى نخواهى گرفت و آنچه روزى تو نیست به تواش ندهند و بدان که دنیا دو روز است: روزى به سود تو و روزى به زیان تو. و دنیا سرایى است که پیوسته دست به دست مى گردد. آنچه از آن تو باشد، سرانجام، به تو خواهد رسید، هر چند، ناتوان باشى و آنچه بر زیان توست، دفعش نتوانى کرد، هر چند، نیرومند باشى.
حاشیه ای برای این گوهر بنویس