چالش حفظ شعر

مصرع دوم کدام است؟


کان جسم لطیف را به خلوتگه نازبازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم