ای فیض بسی موعظه گفتی بعبث
در گوش نکردی درو سفتی بعبث
نوری بدل کسی نمی‌بینم من
بس خانهٔ تاریک که رفتی بعبث