اینها که زنظم و نثرِ خود میلافند
میپنداری که موی میبشکافند

نه از سرِ قدرت است کز جان کندن
هر یک به تکلّف سخنی میبافند


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۷