در فقر دلم عزم سیاهی دارد
قصد صفتی نامتناهی دارد
در ظلمت ازان گریخت چون مردم چشم
یعنی که بسی نور الاهی دارد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۵