ای شمع! تویی علی الیقین دشمنِ تو
خود را کشتی خون تو در گردنِ تو

با آتش سوزنده گرفتی سرِخویش
تا چند زسرگرفتگی کردنِ تو


گوهر قبلی: شمارهٔ ۸۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸۴