در عشق چو شمع سوز باید آورد
پس روی به دلفروز باید آورد
در گریه و سوز و سر بریدن باری
با شمع شبی به روز باید آورد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۶۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۶۵