دل در غم عشقِ دلفروزم همه شب
وز آتش دل میان سوزم همه شب

هستم چو چراغ مرده تا شب همه روز
وز سوز چو شمع تا به روزم همه شب


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۵