در راه غمِ تو جسم و جوهر بنماند
ره محو شد و رهرو و رهبر بنماند

من راه چگونه گیرم از سرکه چو شمع
تا راه به پای برده شد سر بنماند


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۱