در عشق تو از نفع و ضرر نندیشم
چون شمع ز سوزِ پا و سر نندیشم
چون هیچ دگر نیست مرا جز غم تو
تا هست غمت چیزِ دگر نندیشم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۹