ای در سر ذرّه ذرّه سودا از تو
چون ذرّه هزار بی سر و پا از تو
مردی باید چو شمع دل پُر آتش
وآنگاه چو شمع پای بر جا ازتو


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴