ای صبح! اگر بلندیت هست امشب
از بهر خدا که صبر کن پست امشب
تا دور ز رویت من سرمست امشب
در گردنِ مقصود کنم دست امشب


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۴