ای صبح اگر از پرده عَلَم خواهی زد
بی تیغ مرا سر چو قَلَم خواهی زد

زان سِر که میان من و یار است امشب
دم نتوان زد چرا تو دم خواهی زد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۰