گل گفت: که گه زخم زند صد خارم
گه باد به خاک ره فشاند خوارم
گه مردِ گلابگر بر آتش نهدم
آخر منِ غم کش چه جنایت دارم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۲