گل گفت که تا روی گشادند مرا
هم بر سر پای سر بدادند مرا

هر چند لطیفِ عالمم میخوانند
بنگر تو که چه خار نهادند مرا


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۸