چون هست غمت غمی دگر حاجت نیست
با خون دلم خون جگر حاجت نیست

گفتم که هزار نوحه گر بنشانم
ماتم زده را به نوحه گر حاجت نیست


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۳