تاکی بی تو زاری پیوست کنم
جان را ز شراب عشق تو مست کنم

گاهی خود را نیست و گهی هست کنم
وقت است که در گردن تودست کنم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴