در دست جفای تو زبون است دلم
در پای غم تو سرنگون است دلم

هرچند که خون دل حلال است ترا
در خونِ دلم مشو که خون است دلم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴۰