دل نیست که از عشق تو خون مینشود
تن نیست که از تو سرنگون مینشود

جان از تن غم کشم برون رفت و هنوز
سودای تو از سرم برون مینشود


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۹