در عشق تو خوف و خطرم بسیارست
خون دل وآه سحرم بسیارست

زان روز که در عشق تو شور آوردم
زان شور نمک بر جگرم بسیارست


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۸