دوشم غم تو وداع جان میفرمود
برکندن دل ازین جهان میفرمود

پا بر زبر جهان و جان بنهادم
یعنی که غم توام چنان میفرمود


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۷