خوش خوش بربود نیکوئی تو مرا
در کار کشید بدخوئی تو مرا

تلخی تو نیست شوربختی من است
شیرینی آن ترش روئی تو مرا


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۵