زان روز که عشق تو به من درنگریست
خلقی به هزار دیده بر من بگریست

هر روز هزار بار در عشق توام
میباید مُرد زار و میباید زیست


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۰