هم عاشق آن روی چو مه خواهم بود
هم فتنهٔآن زلف سیه خواهم بود

بر باد مده مرا که من در ره تو
تا خواهم بود خاک ره خواهم بود


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۸