دردی که ز تو رسد دوا نتوان کرد
بر هر چه کنی چون و چرا نتوان کرد

دستار ز دست تونگه نتوان داشت
کز دامن تو دست رها نتوان کرد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۷