دل بی تو چو بی سلامتی برخیزد
وز نالهٔ او قیامتی برخیزد

ور با تو دمی نشستنم دست دهد
از یک یک ذرّه قامتی برخیزد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۶