جانا! ز غمت این دل دیوانه بسوخت
در دام بر امّید یکی دانه بسوخت

از بس که دل خام طمع سودا پخت
در خامی و سوز همچو پروانه بسوخت


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۵