گاهی چو گهر ز تیغ میتابی تو
گاه از دل پر دریغ میتابی تو

ای ماه زمین و آسمان جانم سوخت
آخر ز کدام میغ میتابی تو


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۳