گر قلب نبرد بایدت اینک دل
ور عاشق فرد بایدت اینک دل

گر کعبهٔ شوق بایدت اینک جان
ور قبلهٔ درد بایدت اینک دل


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۱