در راه تو دانش و خرد مینرسد
با عشق تو نام نیک و بد مینرسد

هستی ترا نهایتی نیست از آنک
هر هست که در تو میرسد مینرسد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۰