جانا صد ره بمُردم از حیرانی
بار دگرم زنده چه میگردانی

چون شرح دهم این همه سرگردانی
گر من بنگویم تو همه میدانی


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۸