از درد منت اگر خبر خواهد بود
درمان ز توام درد دگر خواهد بود

درمان چکنم درد ترا چون هر روز
دردی که ز تست بیشتر خواهد بود


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۶