ای ابر هوای عشق تو بس خون بار
وی راه غم تو وادیی بس خونخوار

در راه تو از ابر تحیر شب و روز
باران دریغ و درد میبارد زار


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۵