تادل دارم همدم تو باید داشت
تا جان دارم محرم تو باید داشت

بی تو همه روزم غم تو باید داشت
تنها همه شب ماتم تو باید داشت


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۳