زان روز که بوی پیرهن بی تو رسید
صد گونه غمم به جان و تن بی تو رسید

ور آب زمین و آسمان خون گردد
کی برگویم آنچه به من بی تو رسید


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۲