سودای ترا پشت سپه میدارم
اندوهِ ترا توشهٔ ره میدارم

چون از درِ اندوه درآمد کارم
دایم درِ اندوه نگه میدارم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۰