وقت است که بیقراری ما بینی
در عزت خویش خواری ما بینی

باری بنگر به گوشهٔ چشم به ما
گر میخواهی که زاری ما بینی


گوهر قبلی: شمارهٔ ۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۹