چندان که غم تو میشود انبوهم
هم میکوشم که با دلی بستوهم

گر بشکافی سینهٔ پراندوهم
بینی تو که زیر صد هزاران کوهم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸