هم بر جانم این همه غم میدانی
هم کشته تنم به صد ستم میدانی

هر وقت بپرسی که چه افتاد ترا
بیچاره و بی کسم تو هم میدانی


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۷