نه مرد و نه نامرد توام میدانی
زیرا که نه در خورد توام میدانی

دلسوختهٔ عشق توام میبینی
ماتم زدهٔ درد توام میدانی


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵