بر باطل نیست گر دلم دیوانه است
زیرا که تو شمعی و دلم پروانه است

قصّه چکنم که هر که بودند همه
در تو نرسیدند و دگر افسانه است


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴