نی در ره تو گرد تو میبینم من
نه هیچ کسی مرد تو میبینم من
هرجا که به گوشهای درون دلشدهای است
ماتم زدهٔ درد تو میبینم من


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳