0
حاشیه

نی در ره تو گرد تو میبینم من
نه هیچ کسی مرد تو میبینم من

هرجا که به گوشهای درون دلشدهای است
ماتم زدهٔ درد تو میبینم من

گوهر قبلی: شمارهٔ ۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳