یا رب چه دمم بود که دمساز نداد
دل برد و دمم داد و دلم باز نداد

گفتم که مرا یک نفس آواز دهد
جانم شد و آن ستمگر آواز نداد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۳