نه دل به تمنای تو در بر گنجد
نه عقل ز سودای تو در سر گنجد

ای موی میان! از کمرت در رشکم
کانجا که وی است موی می در گنجد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۹