چشمت که سبق به دلربائی او راست
در خون ریزی کام روائی او راست

گر جان خواهد رواست زیرا که لبت
صد جان دهدم که جان فزائی او راست


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۲