تا خط تو پشت بر قمر آوردست
عقل از دل من روی به درآوردست

طوطی خط زمردینت بر لعل
خطّی است که بر تنگ شکر آوردست


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۳