چون مشکِ خط تو سایه ور میافتد
خورشید به زیرِ سایه درمیافتد
زیبندهترست موی و بالا باری
کان موی به بالای تو برمیافتد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۷۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۷۲