دل دادم و ترکِ کفر ودینش کردم
گمراهی و مفلسی یقینش کردم
چون نامِ تو نقشِ دلِ من بود مدام
در حلقهٔ زلفِ تو نگینش کردم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۴۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴۳