امشب ز پگاهی به خروش آمدهای
چونست که مستتر ز دوش آمدهای
در بازارت نمیرود کار مگر
زانست که درخانه فروش آمدهای


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۴