دل را ز غمت بی سر و پا میدارم
وز خلق جهان چشم ترا میدارم

در شادی و غم چون به غمم شادی تو
هر غم که به من رسد روا میدارم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۴۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴۹